top of page

Polisi Preifatrwydd 

Mae Grŵp Cyrchfannau Wildfox Cyf yn parchu eich preifatrwydd a'ch hawliau fel unigolyn. Byddwn ond yn anfon deunydd marchnata uniongyrchol atoch, sydd o ‘ddiddordeb cyfreithlon’, ac sydd, yn ein barn ni, yn berthnasol i chi yn rhinwedd eich swydd ac i’ch busnes. Dyma’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data.

1. SUT FYDDWN NI’N CASGLU EICH DATA PERSONOL?

  • O'n ffurflenni gwe pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau neu'n tanysgrifio i gylchlythyrau. 

  • O gyfweliadau ffôn a gynhaliwn gyda chi neu gynrychiolwyr eich cwmni.

  • Gan gyflenwyr data trydydd parti. Rydym ni’n cyflawni diwydrwydd dyladwy trylwyr i sicrhau bod ein cyflenwyr yn casglu ac yn rhannu data’n gyfreithlon. 

  • O wybodaeth sydd yn y parth cyhoeddus, er enghraifft ar wefan neu gofrestr gyhoeddus.

2. PA DDATA PERSONOL ALLWN NI EI DDAL?

Fyddwn ni ond yn prosesu’r lleiafswm o ddata personol sydd ei angen ar gyfer cyflawni ein buddiant cyfreithlon. Bydd hyn fel arfer yn gyfyngedig i'ch enw, teitl swydd a chyfeiriad e-bost eich busnes arferol.

3. EIN HASESIAD DIDDORDEB CYFREITHIOL

Yn unol â chanllawiau’r ICO, rydym wedi cynnal Asesiad o’r Effaith ar Ddiogelu Data (DPIA) ac Asesiad o Ddiddordeb Cyfreithlon (LIA). Ar ôl ystyried y math o ddata personol yr ydym yn ei brosesu a’r effaith bosibl y gallai ei gasglu a’i ddefnyddio ei gael, rydym wedi dod i’r casgliad mai bach iawn yw’r risg o effeithio ar eich hawliau a’ch rhyddid sylfaenol. Rydym hefyd wedi dod i’r casgliad bod prosesu eich gwybodaeth bersonol yn gyfreithlon er ein budd cyfreithlon.

 

4. SUT FYDDWN NI’N PROSESU A RHANNU EICH DATA?   

Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi ynghylch digwyddiadau y credwn eu bod yn berthnasol i chi yn rhinwedd eich swydd a’ch busnes, er enghraifft: drwy wahoddiad e-bost; ffôn; cylchlythyr. Pan fyddwch yn cofrestru i fynychu un o'n digwyddiadau, efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth gyda'n cleientiaid ar gyfer cynnal eu hymgyrchoedd marchnata uniongyrchol cyfreithlon eu hunain. Dim ond pan fyddwch wedi cydsynio i wneud hynny wrth gofrestru y byddwn yn darparu eich data personol. Byddwn bob amser yn ymdrechu i sicrhau, trwy ein cyswllt rhannu data â thrydydd partïon, bod eich data personol bob amser yn cael ei brosesu’n gyfreithlon. Mae’n bosibl y caiff eich data ei ddatgelu i weithwyr Grŵp Cyrchfannau Wildfox Cyf, ac i broseswyr data a ddewiswyd yn ofalus, megis cwmni cyflawni post, ond dim ond o dan delerau cytundeb ysgrifenedig ar wahân. Efallai y bydd angen i ni hefyd ddatgelu gwybodaeth i awdurdodau neu weithwyr proffesiynol am resymau cyfreithiol neu yn achos anghydfod.

5. MWY AM BETH FYDDWN NI’N DEFNYDDIO DATA PERSONOL AR EI GYFER 

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gedwir amdanoch yn y ffyrdd canlynol:

  • Hyrwyddo digwyddiad perthnasol sydd ar ddod. 

  • Cyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol rhyngoch chi a ni.

 ​

6. RHEOLIADAU PREIFATRWYDD A CHYFATHREBU ELECTRONIG 

Mae’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) yn cyd-fynd â’r GDPR. Maent yn rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn perthynas â chyfathrebiadau electronig. Byddwn bob amser yn nodi ein hunain yn glir fel anfonwr y cyfathrebiadau hyn ac yn darparu ffordd addas a syml i chi optio allan o gyfathrebiadau yn y dyfodol

7. AM BA MOR HIR FYDDWN NI’N DAL DATA PERSONOL?

Fyddwn ni ond yn cadw eich data cyhyd ag y credwn ei fod yn gywir ac yn gyfredol. h.y. cyn belled â’n bod yn credu ei fod yn gysylltiedig â busnes sydd wedi’i gynnwys yn ein proffil gwahoddiad. Rydym yn gwirio, cynnal, diweddaru a dileu data nad yw bellach yn gywir, yn rheolaidd

8. BLE FYDDWN NI’N STORIO DATA PERSONOL?

Ble bynnag y bo modd, byddwn ni’n storio eich data ar weinyddion diogel a leolir yn y DU neu o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Fodd bynnag, mewn rhai achosion, fel yn achos Google Cloud Storage a Wix Servers, nid yw hyn bob amser yn bosibl. Pan fo hyn yn wir, byddwn yn cymryd camau rhesymol i sicrhau bod data’n cael ei storio’n ddiogel ac yn unol â’r rheoliadau diogelu data perthnasol

9. PROFFILIO DATA PERSONOL

Nid ydym ni’n defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer proffilio data na gwneud penderfyniadau wedi’u hawtomeiddio. 

10. DIWEDDARU EIN POLISI PREIFATRWYDD

Adolygir ein Polisi Preifatrwydd bob rhyw 12 mis neu’n gynt os oes angen cadw’n gyfredol ag unrhyw newidiadau mewn casglu data ac unrhyw newidiadau technolegol. Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar 8 Medi 2022.

11. EICH HAWLIAU FEL UNIGOLYN 

Mae'n bwysig eich bod chi’n deall eich hawliau fel unigolyn; 


Hawl i Ddileu. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol a byddwn yn gwneud hynny o fewn 30 diwrnod, ond fel arfer yn llawer cynt. Er mwyn osgoi’r posibilrwydd o ail-ychwanegu eich data personol yn y dyfodol, byddwn yn cadw eich cyfeiriad e-bost (os yw ar gael) yn ein prif ffeil atal. Gallwch ofyn i ni ychwanegu eich data personol yn ôl ar ein rhestr wahoddiadau unrhyw bryd. 


Hawl i ofyn am gywiriad. Os penderfynwch fod y data personol sydd gennym amdanoch yn anghywir mae gennych hawl i ofyn am gywiriad. Byddwn yn ystyried y cais ac yn cywiro unrhyw wallau a ganfyddir. Os oes gennym resymau i gredu nad oes gwall wedi digwydd, mae’n bosibl y byddwn yn cadw’r wybodaeth fel yr oedd yn flaenorol. Cewch wybod am y canlyniad dros y ffôn, dros e-bost neu drwy'r post.


Cais Mynediad i Wybodaeth. Ar unrhyw adeg, mae gennych hawl i gyflwyno Cais Mynediad i Wybodaeth a byddwn yn ymateb o fewn 30 diwrnod ond fel arfer yn llawer cynt. Ni fyddwn yn codi ffi am unrhyw un o’r ceisiadau uchod oni bai bod y cais yn ‘amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol’. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i ddal data personol yn ôl os byddai ei ddatgelu’n ‘effeithio’n andwyol ar hawliau a rhyddid pobl eraill’.


Yr hawl i gael eich hysbysu. Mae gennych hawl i wybod sut y caiff eich data ei gasglu a'i ddefnyddio. Dangosir hyn yn y polisi preifatrwydd hwn ond gallwch hefyd gyflwyno cais Mynediad i Wybodaeth.


Yr hawl i gyfyngu ar brosesu. Mae gennych hawl i ofyn am gael cyfyngu neu atal eich gwybodaeth bersonol. Yn achos ein busnes ni, ni fydd byth angen i chi wneud hynny yn rhesymol, oherwydd gallwn ddileu neu gyflenwi'r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gyflym

 

Yr hawl i gludadwyedd data. Mae gennych hawl i dderbyn a chael mynediad i ddata mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, ac sy'n ddarllenadwy gan beiriant.


Hawl i wrthwynebu. Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu ar sail diddordeb cyfreithlon neu ar gyfer ein marchnata uniongyrchol. Gallwch wrthwynebu trwy ddefnyddio'r ffurflen isod gan ofyn am ddileu eich data.

12. COFRESTRU CWYN

Os teimlwch ein bod ni ar unrhyw adeg yn ymddwyn yn annheg neu’n diystyru eich hawliau fel unigolyn, cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda. 

13. CYSYLLTU Â GRŴP CYRCHFANNAU WILDFOX  CYF

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch sut y bydd eich data’n cael ei brosesu neu’i rannu, gan gynnwys actifadu eich hawl i ddiddymu, cysylltwch â ni drwy gwblhau’r ffurflen ar waelod y dudalen hon, neu drwy’r post at: 

Grŵp Cyrchfannau Wildfox Cyfyngedig
Tŷ Kimberley
Rhodfa Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd 
CF14 5DX


neu
info@wildfoxresorts.com 

14. CWCIS 

Ffeil fach yw cwci, fel arfer yn cynnwys llythrennau a rhifau, a gaiff ei lawrlwytho i ddyfais pan fydd y defnyddiwr yn defnyddio neu’n ymweld â gwefannau penodol. Mae cwcis yn galluogi gwefan i adnabod dyfais defnyddiwr. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i roi gwell profiad defnyddiwr i chi. NID YDYM NI’N DEFNYDDIO CWCIS I ANFON HYSBYSEBU TRYDYDD PARTI ATOCH. Dim ond ar gyfer eich sesiwn porwr cyfredol y mae mwyafrif y cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon yn parhau i fod yn weithredol, felly nid ydynt yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur yn barhaol. Os byddai'n well gennych beidio â defnyddio cwcis gallwch eu hatal trwy newid y gosodiadau yn eich porwr gwe, serch hynny, gall blocio cwcis gael effaith negyddol sylweddol ar eich profiad pori gwe. Mae pob porwr yn amrywio o ran sut rydych chi'n gwneud hyn, fel arfer trwy'r opsiynau preifatrwydd yn y ddewislen gosodiadau neu ddewisiadau.

15. YMWADIAD

Gobeithio y cewch ein gwefan yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth i chi. Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth amrywiol am weithgareddau Grŵp Cyrchfannau Wildfox Cyfyngedig. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y cynnwys yn gywir ac yn gyfredol, ni wneir unrhyw gynrychiolaeth na gwarant, naill ai'n glir nac yn oblygedig. Nid yw F yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu hawliad sy’n deillio o ddefnyddio’r wybodaeth hon, sut bynnag y’i hachoswyd

16. FEIRYSAU

Mae ein systemau'n cael eu monitro gan feddalwedd gwirio feirysau, fodd bynnag, ni all y cwmni dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am feirysau neu elfennau dinistriol eraill a gynhwysir yn y tudalennau hyn neu sydd ynghlwm wrthynt. Eich cyfrifoldeb chi yw sganio a gwirio'r holl ddeunyddiau cyn eu lawrlwytho o'r wefan hon

17. DOLENNI

Mae dilyn dolenni i wefannau eraill yn digwydd yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun. Nid yw Grŵp Cyrchfannau Wildfox Cyf yn derbyn unrhyw atebolrwydd am ddefnyddio'r ddolen na chynnwys y wefan berthnasol. 

18. HAWLFRAINT

Mae hawlfraint ar bob tudalen o'r wefan hon. Darperir mynediad i'w defnyddio dros dro ac at ddiben defnyddio'r tudalennau hyn. Gwaherddir storio, dosbarthu, neu gopïo'r wybodaeth yn y wefan yn barhaol.

Data Request Form

Ffurflen gofyn am ddata 

Diolch am gyflwyno ein ffurflen gais data.

bottom of page