top of page

Cwestiynau Cyson

Fel chi, rydyn ni’n chwilfrydig, a dydyn ni byth yn stopio gofyn cwestiynau.

I helpu, rydyn ni wedi crynhoi rhestr o gwestiynau a holir yn gyson.
Methu dod o hyd i ateb? Gawn ni sgwrsio.

Beth sy’n digwydd yn 2024?

Mae ein gwaith gyda chwe ysgol leol yn parhau gyda 2B Enterprising wrth i ni ysbrydoli ieuenctid am y dyfodol a helpu i adeiladu sgiliau i’w helpu i fod yn rhan o weithlu’r dyfodol, Rydyn ni’n falch fod Coleg Castell-nedd Port Talbot wedi llwyddo i ddenu cyllid i gefnogi datblygu sgiliau yng Nghwm Afan ar gyfer oedolion a phlant hŷn i’w galluogi i ddatblygu a pharatoi ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth i’r dyfodol. Ar lefel fwy strategol, ein blaenoriaeth yw denu partner o’r sector preifat i weithio gyda ni ar gamau nesaf ein gwaith o ddylunio a darparu’r gyrchfan, a pharhau i weithio gyda’r Cyngor i roi’r cynlluniau amgylcheddol yn eu lle am fod yn rhaid i’r rhain fod yn barod cyn y gall unrhyw waith sylweddol ddechrau. Mae ein tîm hefyd yn archwilio sut y gallwn ni gyflymu darparu’r prosiect, ac yn ceisio gweld sut y gallwn ni adfer ac ailblannu rhannau eang o’r safle â choed newydd. 

Pryd fydd y gwaith adeiladu’n dechrau?

Ers rhoi caniatâd cynllunio unfrydol i ni ym mis Tachwedd 2022, mae’r tîm cyflenwi wedi bod yn gweithio i gyflawni’r materion a gadwyd yn ôl sy’n weddill. Ymysg y gwaith a wnaed i baratoi’r safle mae ymchwiliadau tir, gwelliannau amgylcheddol a rheoli cynefinoedd, ers 2022, ac fe’u cyflawnir gam wrth gam yn unol â chyfrifoldebau cynllunio sy’n parhau, yn unol â deddfwriaeth gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd  Port Talbot.

Pa mor fawr yw’r safle?

Mae’r prif safle datblygu’n 318 erw, gydag 86 erw pellach wedi’u neilltuo ar gyfer gwella amgylcheddol a bioamrywiaeth. Bydd gwelliannau amgylcheddol ychwanegol oddi ar y safle’n cael eu darparu ar safle cyfagos Dyffryn.


Pryd fydd e’n agor?

Fel un o’r prosiectau adfywio mwyaf yng Nghymru, rydyn ni’n wynebu heriau a rhwystrau newydd yn barhaus, ond rydyn ni’n parhau i fod wedi ymrwymo o ddod o hyd i atebion er mwyn  galluogi cyflawni’r gwaith. Penderfynir ar y dyddiad agor swyddogol yn ôl pryd y gellir dechrau adeiladu, ac mae hyn yn ddibynnol ar gael cytundeb ar rai materion cynllunio a chwblhau pecyn ariannu’r gyrchfan.  

Mae sibrydion am gyrchfan yng Nghwm Afan wedi bod yn cylchdroi ers blynyddoedd, ai prosiect newydd yw hwn?

Mae Grŵp Cyrchfannau Wildfox yn gwmni newydd; rydyn ni’n cyflenwi’r prosiect gyda thîm arwain a gweithredu newydd. Mae gan y sefydliad brofiad helaeth ym maes adfywio ac mae wedi ymrwymo i drawsnewid y safle a chyflawni deilliannau cadarnhaol er budd cymunedau a busnesau.

 

Oherwydd cymhlethdod daearyddol y safle a gwaith dehongli’r prosiect, rydym wedi penodi ymgynghorwyr arbenigol sy’n ychwanegu gwerth i’r prosiect ac yn sicrhau llwybr at gyflawni.

Sut fyddwch chi’n sicrhau fod y cwm yn cael ei warchod a’i gadw?

Drwy gydol y broses gynllunio, rydyn ni wedi gweithio gydag arbenigwyr a’r cyngor lleol i sefydlu prosesau a mesurau ar gyfer gwarchod a gwella Cwm Afan. Yn enwedig, rydyn ni wedi cytuno ar ymrwymiadau ecoleg helaeth sy’n cynnwys creu cynefinoedd newydd a thrawsleoli ymlusgiaid ar safle cyfagos i wneud iawn, a’r cyfan dan oruchwyliaeth Clerc Gwaith Ecolegol.

 

Wrth i ni symud i’r cam o weithredu, un flaenoriaeth allweddol fydd adfer y dirwedd a phlannu miloedd o goed, gan greu amgylchedd gwyllt a adfywiwyd ar gyfer gwesteion a’r gymuned, yn ogystal â gwella draeniad dŵr a bioamrywiaeth ar y safle. Bydd y tîm yn creu llwybrau cerdded a seiclo newydd i gefnogi llesiant, a byddant yn sicrhau fod gwaddol cloddio am lo ar y safle’n cael ei gyfosod o gwmpas diogelwch y gymuned.

 

Sut fydd y gymuned leol yn elwa?

Mae’n hanfodol i ni fod y gymuned leol a’r rhanbarth yn gallu elwa’n uniongyrchol o’r prosiect hwn. Mae gennym sawl polisi sy’n arwain ein hegwyddorion cyffredinol, gan gynnwys ein Polisi Amgylcheddol a Llywodraethu Cymdeithasol; Strategaeth yr Iaith Gymraeg; Cytundeb Economaidd; a’n Siarteri Busnes a Sgiliau a Strategaeth Gaffael sydd wrthi’n dod i’r amlwg.

Mae busnesau a chymunedau De Cymru eisoes yn rhan uniongyrchol, o ddarparu llety i ddiogelwch, isadeiledd y safle, i yrru cerbydau a gweithio ar y safle.

 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn yr adran ddogfennau.

Pa waith ydych chi’n ei wneud yn y gymuned?

  • Partneru gyda’r cwmni lleol, 2B Enterprising, i ariannu adnoddau addysgol ar gyfer ysgolion cynradd lleol yng Nghwm Afan. Rydyn ni’n cefnogi gwersi a gweithgareddau gyda disgyblion, gyda chefnogaeth tîm Bumbles of Honeywood i ysbrydoli myfyrwyr ifanc am gyfleoedd newydd.

  • Gweithio gyda Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot i sefydlu Academi Wildfox i greu llwybrau gyrfa ar gyfer cyflogaeth hirdymor adeg agor y cyrchfan ar draws meysydd: gwerthu, marchnata, digidol, gwasanaethau i westeion, digwyddiadau a lletygarwch, cogyddion a staff bariau, arweinwyr gweithgareddau ac antur, achubwyr bywyd, rheoli ac adfer tirweddau, ecoleg a chynaliadwyedd, masnachol, cyllid, logisteg, harddwch a llawer iawn mwy…

  • Cydweithio gyda thîm Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot er mwyn gweithio gyda phartneriaid golau glas i sicrhau diogelwch parhaus preswylwyr lleol.

  • Mynychu digwyddiadau lleol gyda chyngor Castell-nedd Port Talbot a phartneriaid i arddangos ein cynnydd a’r darpar gyfleoedd i gymunedau a chyflenwyr lleol.

  • Datblygu cytundeb cydweithio er mwyn datblygu partneriaethau gyda rhanddeiliaid allweddol i hyrwyddo Cymru a Chwm Afan.

  • Cysylltu ag awdurdodau cyfagos ynghylch cyfleoedd ledled Castell-nedd Port Talbot ac i mewn i Ben-y-bont ar Ogwr.

Ble gall busnesau lleol gofrestru’u diddordeb?

Rydym wedi creu ffurflen benodol i’w defnyddio gan fusnesau lleol i gofrestru’u diddordeb yng Nghyrchfan Wildfox Cwm Afan.

Cliciwch yma i gael mynediad i ffurflen ‘Busnes Lleol’ Wildfox.

 

Sut ydw i’n derbyn diweddariadau o ran cynnydd?

Rydyn ni’n rhannu diweddariadau’n aml drwy gyfrwng ein cyfryngau cymdeithasol, ac mae gennym gylchlythyr a fydd yn rhoi diweddariadau am y prosiect yn eich mewnflwch!

Gallwch glicio yma i danysgrifio i gylchlythyr Cyrchfannau Wildfox.  

 

Pam fod y llwybrau cerdded a marchogaeth ar gau?

Cafodd Ffyrdd Tramwy Cyhoeddus o fewn i ffin y safle eu cau dros dro er diogelwch defnyddwyr a’n gweithlu ni. Gwneir y cau hyn yn unol â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd  Port Talbot, dan Adran 14(1) y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd). Gellir gweld rhestr lawn a map o’r llwybrau a gaewyd yma. Deallwn y rhwystredigaethau mae hyn yn ei achosi, ond gwnaed hyn er budd gorau diogelwch y cyhoedd.   

 

Ble alla i wneud cais am swyddi?

Bydd cyfleoedd am swyddi’n datblygu wrth i’r safle symud ymlaen drwy gamau adeiladu, gweithredu a thu hwnt adeg agor y cyrchfan. Bydd cyflogaeth uniongyrchol drwy gyfrwng Wildfox yn cael ei hybu ar ein gwefan pan fyddant ar gael, a chânt eu rhannu ar ein cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw ddiweddariadau cyfathrebu eraill hefyd.

Bydd ein contractwyr yn chwilio am staff ar bob cam, ac rydym wedi canfod fod gweithio ar sail argymhellion uniongyrchol gan bobl yn ffordd ardderchog o gysylltu’r gymuned â swyddi. Mae ein hymgynghorwyr Keystone yn casglu a chadw rhestr o bobl sydd ar gael i weithio.

Yn y cyfamser, byddai diddordeb gyda ni mewn clywed oddi wrthych bob amser, felly mae croeso mawr i chi rannu eich CV gyda ni, ynghyd â nodyn yn awgrymu pa swyddi yr hoffech chi gael eich ystyried ar eu cyfer.

Methu â gweld ateb i’ch cwestiwn?

Cysylltwch â’r tîm.

bottom of page