top of page

Grŵp Cyrchfan Wildfox yn cadarnhau penodi Blake Morgan LLP

Updated: Nov 28, 2022


Wildfox Resorts Group confirms the appointment of Blake Morgan LLP as part of the wider Afan Valley resort delivery team..  James Gundy MRICS, a Director from the Cardiff office, will be responsible for Project Management Services to assist with the strategic programming, procurement and wider commercial aspects of the development. James will be assisted by Alex McCusker (Project Director) and will work closely with Joanna Rees (Partner) who will lead the legal services element of Blake Morgan's delivery. James is a Director and former office leader of a global construction consultancy with over 20 years’ experience of delivering projects as a Project and Cost Manager within the construction industry. James has been involved, primarily, in the strategic planning and delivery of commercial projects, but has a diverse capability covering a number of end markets and sectors. Alex McCusker, Project Director, has over 15 years’ experience of successfully delivering projects in the construction industry. Alex recognises the importance of regular project programme reviews, risk management, cost control and regular reporting systems, to ensure that all project members are kept informed at each stage.  Jo has worked closely with developers, government and public sector teams and contractors dealing with all aspects of construction projects from project tender through the build phase, managing risk issues and resolving disputes by ADR, adjudication, mediation or litigation when required. Wildfox Resorts is committed to supporting a strong and sustainable local economy, through the development of supply [List team involved and individual expertise and experience]chain opportunities. Blake Morgan embraces this ethos with our approach to supply chain engagement and broader social value objectives – actively working outside of our professional consultancy to develop mutual partnerships and networks that provide real prospects to benefit local communities. We will work closely with the Local Authorities, Welsh Government and wider stakeholder community to maximise the social, economic and environment benefits across the duration of our commission.

Mae Grŵp Cyrchfan Wildfox yn cadarnhau penodi Blake Morgan LLP fel rhan o dîm cyflawni ehangach cyrchfan Cwm Afan.


Bydd James Gundy MRICS, cyfarwyddwr yn swyddfa Caerdydd, yn gyfrifol am Wasanaethau Rheoli Prosiectau i gynorthwyo â’r gwaith rhaglennu strategol, caffael, ac agweddau masnachol ehangach y datblygiad. Bydd James yn cael ei gynorthwyo gan Alex McCusker (Cyfarwyddwr Prosiect) a bydd yn gweithio’n agos gyda Joanna Rees (Partner) a fydd yn arwain elfen gwasanaethau cyfreithiol darpariaeth Blake Morgan.


Mae James yn Gyfarwyddwr a chyn arweinydd swyddfa mewn cwmni ymgynghori adeiladu byd-eang, ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad mewn cyflenwi prosiectau fel Rheolwr Prosiect a Chostau yn y diwydiant adeiladu. Bu James yn rhan, yn bennaf, o gynllunio strategol a darparu prosiectau masnachol ond mae ganddo allu amrywiol sy’n ymwneud â sawl marchnad a sector.


Mae gan Alex McCusker, Cyfarwyddwr Prosiect, dros bymtheng mlynedd o brofiad o ddarparu prosiectau’n llwyddiannus yn y diwydiant adeiladu. Mae Alex yn cydnabod pwysigrwydd cynnal adolygiadau rhaglenni prosiect rheolaidd, rheoli risg, rheoli costau a systemau adrodd rheolaidd, i sicrhau fod pob aelod o’r prosiect yn cael gwybodaeth lawn am bopeth ar bob cam o’r gwaith.


Mae Jo wedi gweithio law yn llaw â datblygwyr, llywodraeth a thimau a chontractwyr y sector cyhoeddus, gan ddelio â phob agwedd ar brosiectau adeiladu, o dendrau ar gyfer prosiectau drwodd i’r cam adeiladu, problemau rheoli risg a datrys anghydfod drwy ADR, dyfarnu, cyfryngu, neu ymgyfreithio pan fo angen.


Mae Cyrchfan Wildfox wedi ymrwymo i gefnogi economi leol gref a chynaliadwy, drwy ddatblygu cyfleoedd cadwyn gyflenwi. Mae Blake Morgan yn cofleidio’r ethos hwn gyda’n dull o fynd i’r afael ag ymwneud â’r gadwyn gyflenwi a nodau gwerth cymdeithasol ehangach – gan weithio’n hyfyw y tu allan i’n hymgynghoriad proffesiynol i ddatblygu partneriaethau ar y cyd a rhwydweithio sy’n darparu gobeithion go iawn fydd o fudd i gymunedau lleol. Byddwn ni’n gweithio’n agos gyda’r Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru a’r gymuned randdeiliaid ehangach i wneud y gorau o fanteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar draws holl rychwant a hyd ein comisiwn.


Meddai James Grundy MRICS, Cyfarwyddwr: "Rydyn ni wrth ein bodd i fod yn rhan o brosiect sy’n wirioneddol drawsnewidiol, a fydd yn gyrru twf economaidd cynaliadwy, o fewn rhanbarth o Gymru, drwy ddarparu cyfleuster deinamig a fydd yn denu diddordeb o bob cwr o’r DU a thu hwnt. Mae gweithio gyda Chyrchfannau Wildfox a’r tîm proffesiynol a benodwyd yn creu cyfle prin i ddod â rhywbeth unigryw i Gymru.”


-------------


Am Gyrchfan Wildfox

Cyrchfan Cwm Afan fydd y cyntaf o’i bath yn y DU a dyma fydd y buddsoddiad unigol mwyaf mewn twristiaeth, adfywio ac adfer tirlun yng Nghymru, gan greu dros fil o swyddi adeiladu a gweithredu.

Bydd Cyrchfannau Wildfox Cwm Afan yn cynnig dihangfa sy’n llawn antur i bob oedran, i allu cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau gan gynnwys beicio mynydd, llwybrau cerdded a beicio, ceunanta, weirenni zip, dringo, bolwdro, pwll antur i’r teulu a phrofiadau trydan oddi ar yr heol, i enwi rhai. I bobl fydd eisiau seibiant mwy hamddenol neu dipyn o hoe ac adferiad haeddiannol, bydd y gyrchfan yn cynnig sba unigryw yn ogystal â detholiad o fwytai a bariau sy’n hyrwyddo cynnyrch lleol.


Bydd modd i westeion ddewis rhwng ystod o lojys o safon uchel neu i aros yn y gwesty unigryw ac yn ein fflatiau Wildfox, a’r cyfan wedi’u lleoli yn y cwm deniadol, sy’n hawdd cyrraedd at rwydwaith y traffyrdd a’r rheilffyrdd ohono.


P’un ai os ydych chi’n gwpwl sydd eisiau dianc rhag llethdod beunyddiol, yn deulu sy’n chwilio am antur, neu’n grŵp o ffrindiau sydd eisiau creu atgofion, Cyrchfan Wildfox yw’r lle i chi.Am Blake Morgan

Mae Blake Morgan LLP yn gwmni cyfreithwyr yn y DU sy’n darparu atebion cyfreithiol a deilwrwyd yn arbenigol ar gyfer unigolion, busnesau, cleientiaid nid-er-elw a’r llywodraeth. Gellir cael manylion llawn yma: https://www.blakemorgan.co.uk/


_

Comments


bottom of page